Mediacje Łask

Mediacja zakończona ugodą jest sukcesem obu stron, pozwala im osiągnąć zaspokojenie swoich potrzeb w krótszym czasie, przy zdecydowanie niższych kosztach finansowych.

Spis treści

Czym jest mediacja?

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.

Mediacja jest metodą nieformalną. Jej uczestnicy mają wpływ nie tylko na jej przebieg, ale także na wynik. Ugoda zawarta w wyniku mediacji jest wiążąca, a jej treść, dostosowana do możliwości i potrzeb uczestników.

Ugoda mediacyjna jest umową zawartą pomiędzy stronami konfliktu. Zawiera ona postanowienia mediacji wraz z rozwiązaniem konfliktu, które są korzystne dla obu stron.

W momencie, kiedy ugoda mediacyjna zostanie zatwierdzona przez sąd, zaczyna ona mieć tzw. moc prawną. Zgodnie bowiem z art. 18315 § 1 Kpc, ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem,  ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tzw. tytułem wykonawczym.

Jeśli strony nie wystąpią o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, ugoda taka ma charakter tylko ugody pozasądowej (umowy prawa cywilnego).

Co zyskujesz w sytuacji, kiedy skorzystasz z mediacji zakończonej ugodą?

Mediacja zakończona ugodą jest sukcesem stron, pozwala im osiągnąć zaspokojenie swoich roszczeń w krótszym czasie, przy zdecydowanie niższych kosztach finansowych. Mediacja pozwana uniknąć eskalacji konfliktu między stronami, a spotkanie na neutralnym gruncie w obecności mediatora jako przyjaznego przewodnika procesu pomaga im nie tylko wypracować ugodę, ale również pozostać w dobrych relacjach w przyszłości.

Porównanie postępowania mediacyjnego oraz postępowania sądowego

Kryteria Postępowanie mediacyjnePostępowanie sądowe
Czas trwania Max. 3 miesiące Bardzo długi ( miesiące, lata)
Kontrola tempa Strony Sąd
Kontrola przebiegu Strony Sąd
Kontrola rezultatu Mediator i strony Sąd
Komunikacja Intensywna Brak
Poufność/dyskrecja Pełna/duża Brak
Koszty Niskie Wysokie
Formalizm Brak Wysoki
Dalsza współpraca stron Możliwa Bardzo trudna

Jaki jest koszt mediacji, do której strony zostały skierowane przez Sąd?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r.

 • W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.
 • W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.
 • Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:
  • przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
  • wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;
  • korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.
  • W razie nieprzystąpienia stron do mediacji mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.

Rodzaje mediacji

Mediacja w sprawie o rozwód i separację

Mediacja w sprawie o rozwód i separację to skuteczna metoda na złagodzenie istniejących pomiędzy małżonkami konfliktów i rozwiązanie sporu. Mediacja przy rozwodzie i separacji jest polecana każdej parze, która pomimo konfliktu chce uzyskać szybki rozwód lub separację. W sprawach o rozwód i separację, mediacje mogą być przeprowadzone na wniosek małżonków lub ze skierowania małżonków do mediacji przez sąd. 

W każdym stanie sprawy o rozwód lub separację sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii. Są to przede wszystkim kwestie dotyczące zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację. Sąd może skierować strony do mediacji także wówczas, gdy w jego ocenie istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa. Sąd może skierować strony do mediacji aż do momentu zamknięcia rozprawy przez sąd drugiej instancji. Skierowanie stron do mediacji możliwe jest także wtedy, gdy postępowanie zostało zawieszone.

Mediacja Łask w sprawie o rozwód i separację trwa tak długo, jak długo potrzebują tego małżonkowie. Sąd kierując strony do mediacji zakreśla im maksymalnie trzymiesięczny termin. Jednak jeśli rozmowy mediacyjne przynoszą efekty, a małżonkowie potrzebują więcej czasu, sąd ten okres przedłuża. W praktyce jednak, trzy miesiące są czasem wystarczającym do tego, by wypracować porozumienie. Jeśli małżonkowie uznają, że nie są w stanie wypracować ugody, mogą mediacje zakończyć w dowolnym momencie. Jest to możliwe także przed pierwszym spotkaniem z mediatorem. Wówczas, sprawa wraca do sądu i sąd wyznacza termin rozprawy.

Mediacje a program 500+

Zmiany przepisów dotknęły rodziców samotnie wychowujących dziecko. Obecnie rodzice samotnie wychowujący dzieci muszą przedstawić dokument dotyczący alimentów. W związku ze zmianą przepisów niektórzy rodzice występują o alimenty w ostatniej chwili.  Jednym ze sposobów, który może usprawnić uregulowanie kwestii alimentacyjnych jest zawarcie ugody przed mediatorem. Ugoda wraz z wnioskiem o zatwierdzenie powinna zostać złożona do Sądu w celu jej zatwierdzenia. Ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez Sąd ma moc prawną ugody zawartej przed Sądem.

Mediacje gospodarcze

Łatwo wyobrazić sobie konsekwencje utraty dobrego wizerunku w sytuacji, kiedy dochodzi do konfliktu na płaszczyźnie biznesowej. Kierowanie sporów na drogę sądową niesie za sobą zagrożenia do których należy zaliczyć: utratę reputacji, utratę klientów, czas trwania oraz koszty związane z zaangażowaniem specjalistów. W sytuacji dużej konkurencji na rynku proces sądowy może wywołać negatywne skutki dla wyników biznesowych i dalszego rozwoju firmy.  Sposobem na zminimalizowanie strat spowodowanych sporem jest skorzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporów jakim jest mediacja. Mediacja ogranicza koszty a czas trwania sporu, który rozwiązany jest na pomocą mediacji jest zdecydowanie krótszy od sporu, który swój finał znalazł w sądzie. Zminimalizowane jest również ryzyko zbędnego rozgłosu i zaangażowania osób postronnych które w trakcie procesu sądowego mogłyby być powołane na świadków.

Dodatkowym argumentem skorzystania z mediacji jest gwarancja tego, że osoby zaangażowane w konflikt są zobowiązane do zachowania poufności w trakcie postępowania mediacyjnego oraz po jego zakończeniu.   

Najistotniejsze korzyści płynące z mediacji w sprawach gospodarczych to: 

 • oszczędność pieniędzy – gdyż mediacja jest wielokrotnie tańsza od procesu sądowego, 
 • oszczędność czasu – ponieważ porozumienie można osiągnąć w ciągu kilku dni, a nawet podczas jednego spotkania w porównaniu z procesem sądowym, który może trwać miesiącami, a nawet latami, 
 • ochrona zdrowia – gdyż w toku mediacji można uniknąć stresu, wstydu, uzyskując tym samym spokój i ugodę, 
 • ochrona relacji – ponieważ nie traci się klientów, dostawców, a zwłaszcza w biznesie, gdzie spór jest zawsze ryzykowny. Dzięki mediacji relacja pomiędzy stronami ma szansę pozostać na tym samym poziomie, a nawet może się polepszyć,
 • ochrona wizerunku – ponieważ w biznesie łatwo można utracić dobry wizerunek, a dzięki mediacji sprawa nie nabiera niepotrzebnego rozgłosu w porównaniu z procesem sądowym, gdzie głośny konflikt jest wręcz pożywką dla szkodliwych plotek. 

Podkreślić również należy, że jeśli dojdzie do zawarcia ugody – zarówno w sprawach gospodarczych, jak i cywilnych – ze skierowania sądu do mediacji, strona, która poniosła koszty, wnosząc sprawę do sądu, otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej, co jest ogromną zaletą mediacji. Reasumując, można stwierdzić, że większość mediacji gospodarczych z udziałem przedsiębiorców kończy się zawarciem ugody, co jest atutem dla tej instytucji, gdyż polubowne rozwiązanie konfliktu jest obecnie w dobrym tonie w przeciwieństwie do drogi sądowej. Nawet w przypadku wygranej sprawy w długotrwałym postępowaniu sądowym, firma uczestnika sporu do momentu rozstrzygnięcia, może ponieść duże straty, a nawet doprowadzić do bankructwa przy jednoczesnym rozgłosie o sprawie, co z pewnością uznane będzie za porażkę. 

Aby doszło do zawarcia porozumienia, musi nastąpić przede wszystkim wola rozwiązania sporu. W sytuacji konfliktowej, gdzie dominuje gniew i złość, a każda ze stron uznaje swoją rację, nie jest możliwe rozwiązanie sporu bez wymiany informacji w toku dyskusji i wzajemnych ustępstw. Mediator szuka przyczyn konfliktu przy pomocy właściwie dobranych pytań, zapewniając przy tym odpowiedni poziom dyskusji, w której nie będą dominować emocje. Po uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących potrzeb i interesów stron poszukuje alternatywnych rozwiązań dla sprawy, mając na celu doprowadzenie do zawarcia ugody stanowiącej jednocześnie konstruktywne rozwiązanie dla każdej ze stron.

Mediacje karne

W przypadku spraw karnych mediacja ma na celu sprawiedliwość naprawczą: zadośćuczynienie i naprawę wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych. Daje pokrzywdzonemu możliwość wyrażenia jego uczuć, potrzeb oraz oczekiwań. Sprawcy natomiast pozwala przyjąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania.

Idea mediacji w sprawach karnych powstała ze względu na potrzebę nowego spojrzenia na odpowiedzialność karną, co jest symptomem unowocześniania procesu karnego. Daje stronom większą autonomię w zakresie rozporządzania swoimi prawami. Z filozofią odpowiedzialności karnej wiąże się dopuszczalność pertraktacji stron, zwłaszcza w obliczu drobnych przestępstw. Mediacja ułatwia rozwiązanie konfliktu drogą bez przemocy. Zaczyna się i kończy w prokuraturze (na Policji) lub w sądzie, jednakże odbywa się poza wymiarem sprawiedliwości i jest od niego niezależna. Prowadzona jest w całkowicie odformalizowanej i sprzyjającej swobodnym wypowiedziom atmosferze. 

Mediujemy na terenie całej Polski

Doświadczenie | Zaangażowanie | Profesjonalizm

Kontakt - Mediacje Łask

Masz pytania?

Mediacje Łask Monika

Monika Malinowska – Wągrowska

Mediator wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie